Tiểu Thuyết


Đức Phật, Nữ Chúa và điệp viên là tiểu thuyết của nhà văn Hồ Anh Thái do NXB Trẻ ấn hành 2022. Tiểu thuyết xoay quanh ba nhân vật chính:

Năm lá quốc thư là cuốn tiểu thuyết được NXB Trẻ ấn hành năm 2019. Ở lời nói đầu, nhà văn Hồ Anh Thái viết: “Tôi vào năm thứ nhất Đại học Ngoại giao Hà Nội năm 1978, đồng thời cầm bút viết truyện ngắn...

“Năm lá quốc thư” là tiểu thuyết của nhà văn Hồ Anh Thái do nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2019. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về nghề ngoại giao và người ngoại giao trong cuộc sống đương đại.

In the thirty-four years since Hồ Anh Thái set his transcendent novel, The Woman on the Island, on a fictionalized version of the island, Cát Bà has gone from remote wilderness to “must visit” destina...

1 2 3 4 5<< >>