Tiểu Thuyết


Cách ?ây g?n m??i n?m, khi vi?t v? s? liên t?c t? làm m?i mình trong v?n ch??ng c?a nhà v?n H? Anh Thái, tôi có nói t?i cái ý r?ng ông là “m?t gã Don Juan c?a s? sáng t?o” (Bài Ghi v?n v? m?t nhà v?n ...

Đi. Một gã hỏi cảnh sát bên này quân phục như thế nào. Chú bảo lúc nào gặp cảnh sát, chú sẽ chỉ cho biết. Gã hỏi hai thằng lúc nãy mặc quân phục đeo cầu vai mà lại không phải cảnh sát hay sao. Chú cườ...

Ông Kễnh có rất nhiều con từ những mối tình khác nhau, nhưng chỉ có một đứa con trai là con trong giá thú. Phần sau đây kể về đứa con trai du học tự túc sang châu Âu, nhưng đã bị trục xuất, phải lặng ...

1 2 3 4<< >>