Tiểu Thuyết


Năm lá quốc thư là cuốn tiểu thuyết được NXB Trẻ ấn hành năm 2019. Ở lời nói đầu, nhà văn Hồ Anh Thái viết: “Tôi vào năm thứ nhất Đại học Ngoại giao Hà Nội năm 1978, đồng thời cầm bút viết truyện ngắn...

“Năm lá quốc thư” là tiểu thuyết của nhà văn Hồ Anh Thái do nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2019. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về nghề ngoại giao và người ngoại giao trong cuộc sống đương đại.

In the thirty-four years since Hồ Anh Thái set his transcendent novel, The Woman on the Island, on a fictionalized version of the island, Cát Bà has gone from remote wilderness to “must visit” destina...

In this particular state forest enterprise on an island off the Northeasterncoast of Vietnam where nearly ninety per cent of the workers are single women, there is not one who does not know the legend...

1 2 3 4<< >>