Luận Văn


Trong lịch sử nghiên cứu tiếng Việt, liên từ chiếm một vai trò rất quan trọng. Mặc dù không trực tiếp tham gia vào bộ phận nòng cốt câu nhưng liên từ lại góp phần bổ sung và làm rõ nghĩa cho các bộ ph...

Văn học Việt Nam sau năm 1986 có nhiều đổi mới mạnh mẽ và sâu sắc trên cả hai phương diện nội dung cũng như hình thức biểu đạt. Những mạch nguồn truyền thống đã được thay thế bằng những cảm hứng mới. ...

Liên văn bản là một trong những khái niệm được sử dụng rộng rãi nhất trong phê bình văn học thế giới nửa cuối thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI. Được khơi nguồn từ M. Bakhtin qua những công trình ...

1. Khởi thủy, tư duy của loài người là tư duy nguyên hợp. Khởi nguồn của các ngành khoa học chuyên biệt cũng là sự giao thoa kiểu “văn sử triết bất phân”. Nói vậy để thấy sự liên hệ, tương tác qua lại...

1 2 3 4 5<< >>