Luận Văn


Từ sau 1985, giữa lúc đời sống văn học trong nước nóng lên cùng nhiều hiện tượng văn học nổi bật và dòng chảy thời sự của văn học đang bộn bề, ngổn ngang với bao vấn đề của thời kỳ đổi mới và hội nhập...

1. Gần đây, người ta thường nói đến sự thống ngự của truyện ngắn trong văn đàn Việt Nam đương đại. Điều đó không có nghĩa là tiểu thuyết không còn địa vị nhất định của nó. Sự phát triển theo khuynh hư...

Ngôn ngữ là phương diện hình thức mang đậm dấu ấn phong cách của từng thể loại văn học: ngôn ngữ sử thi có âm hưởng hào hùng, lời nói nhân vật chưa được cá thể hóa; ngôn ngữ thi ca giàu xúc cảm, nghiê...

Quan niệm nghệ thuật về con người là tiêu chí quan trọng để đánh giá giá trị của tác phẩm văn học. Cảm nhận tác phẩm chính là cảm nhận cái nhìn của tác giả về con người thể hiện trong tác phẩm.

1 2 3 4<< >>