NGHIÊN CỨU SỰ TIẾP NHẬN TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG HỒ ANH THÁI

Luận Văn

Luận văn thạc sĩ

NGUYỄN THỊ THẢO
 
 
 
 

Theo điều tra của chúng tôi, tính từ năm 1990 đến nay, mỗi năm bình quân có khoảng ba đến bốn công trình nghiên cứu tác phẩm của Hồ Anh Thái được công bố. Đây thực sự là con số rất lớn đối với một tác giả đương đại còn đang tiếp tục sáng tác. Điều này càng chứng tỏ rằng, tác phẩm văn chương Hồ Anh Thái là mảnh đất màu mỡ cho các nhà nghiên cứu văn học hiện tại và cả sau này.

Download tại đây: